Privacybeleid

Hoewel het VK zijn voornemen heeft uitgesproken om de EU in maart 2019 te verlaten, zal de AVG vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn in het VK. De regering is van plan om de AVG na de Brexit voort te zetten in de Britse wetgeving en heeft ook een wet op de gegevensbescherming ingevoerd om de huidige wet op de gegevensbescherming te zijner tijd te vervangen.

Uw nieuwe rechten onder de AVG worden uiteengezet in deze kennisgeving. Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679) is een nieuwe verordening die de Verordening Gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG) vervangt. De verordening heeft tot doel de wetgeving inzake gegevensbescherming in de EU-lidstaten te harmoniseren, de privacyrechten voor individuen te versterken en een strikt kader te bieden waarbinnen commerciële organisaties legaal kunnen opereren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679) is een nieuwe verordening die de Verordening Gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG) vervangt. De verordening heeft tot doel de wetgeving inzake gegevensbescherming in de EU-lidstaten te harmoniseren, de privacyrechten voor individuen te versterken en een strikt kader te bieden waarbinnen commerciële organisaties legaal kunnen opereren.

Hoewel het VK zijn voornemen heeft uitgesproken om de EU in maart 2019 te verlaten, zal de AVG vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn in het VK. De regering is van plan om de AVG na de Brexit voort te zetten in de Britse wetgeving en heeft ook een wet op de gegevensbescherming ingevoerd om de huidige wet op de gegevensbescherming te zijner tijd te vervangen.

Uw nieuwe rechten onder de AVG worden uiteengezet in deze kennisgeving. Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

PRIVACYBELEID

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679) is een nieuwe verordening die de Verordening Gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG) vervangt. De verordening heeft tot doel de wetgeving inzake gegevensbescherming in de EU-lidstaten te harmoniseren, de privacyrechten voor individuen te versterken en een strikt kader te bieden waarbinnen commerciële organisaties legaal kunnen opereren.

Hoewel het VK zijn voornemen heeft uitgesproken om de EU in maart 2019 te verlaten, zal de AVG vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn in het VK. De regering is van plan om de AVG na de Brexit voort te zetten in de Britse wetgeving en heeft ook een wet op de gegevensbescherming ingevoerd om de huidige wet op de gegevensbescherming te zijner tijd te vervangen.

Uw nieuwe rechten onder de AVG worden uiteengezet in deze kennisgeving. Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

Wie we zijn en wat we doen

Wij zijn een IT-beheerdiensten, wervingsbureau en wervingsbureau zoals gedefinieerd in de Uitzendbureaus en Uitzendondernemingen 2003. We kunnen informatie over u verzamelen en verwerken voor de doeleinden van onze kernactiviteit, namelijk het leveren van wervingsdiensten.

Persoonlijke informatie die u ons geeft, of die wij van u kunnen verzamelen

We verzamelen persoonlijke gegevens van de volgende mensen om ons in staat te stellen ons bedrijf uit te voeren:
We verzamelen persoonlijke informatie over u op verschillende manieren, zoals de informatie die u ons geeft via de telefoon, e-mail en/of sociale media; via sollicitaties en persoonlijke werving; bij evenementen; via onze website en social media kanalen; en in verband met onze interacties met klanten en leveranciers.
Als u een feitelijke of potentiële werknemer of sollicitant bent en u solliciteert naar een functie, kunnen we de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen (zoals toegestaan onder de lokale wetgeving):
Naar aanleiding van klantspecifieke verzoeken en alleen na het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming, kunnen we ook de volgende gevoelige gegevens verzamelen:
Als u een klantcontact bent, kunnen we de volgende gegevens van u verzamelen:
Daarnaast kunnen we informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals LinkedIn, vacaturesites en online cv-bibliotheken. In dit geval zullen we u binnen 30 dagen na het verzamelen van uw gegevens informeren door u deze privacyverklaring te sturen, de bron waar deze gegevens vandaan komen, of deze afkomstig zijn van openbaar toegankelijke bronnen en met welk doel we uw gegevens willen gebruiken en verwerken .
Als u een leverancier of verkoper bent, kunnen we de volgende gegevens van u verzamelen:

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van uw Persoonsgegevens

De kernservice die wij onze kandidaten en opdrachtgevers bieden, is het introduceren van kandidaten bij onze opdrachtgevers met het oog op een ingepland project, tijdelijke of vaste aanstelling. Onze service breidt zich echter uit tot het ondersteunen van individuen gedurende hun hele loopbaan en het ondersteunen van de voortdurende behoeften en strategieën van bedrijven op het gebied van middelen. Wij werken in een langdurige samenwerking met onze kandidaten, opdrachtgevers en andere leveranciers en partners.
De doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens door ons is:
Als we willen of moeten vertrouwen op toestemming om uw gegevens rechtmatig te verwerken, zullen we uw toestemming mondeling, per e-mail of via een online proces vragen voor de specifieke activiteit. We hebben toestemming nodig voor en registreren uw reactie op ons systeem. Wanneer toestemming de wettelijke basis is voor onze verwerking, hebt u het recht om uw toestemming voor deze specifieke verwerking op elk moment in te trekken.
We nemen geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We gebruiken onze computersystemen om persoonlijke gegevens te zoeken en te identificeren in overeenstemming met parameters die door een persoon zijn ingesteld. Bij de besluitvorming wordt altijd een persoon betrokken.
Artikel 6, lid 1, onder f)
Onze legitieme belangen bij het verzamelen en bewaren van uw persoonlijke gegevens worden hieronder beschreven:
Als ICT-beheerservice, recruitmentbedrijf en recruitmentbureau introduceren wij kandidaten bij opdrachtgevers voor geplande projecten, vast dienstverband, tijdelijke arbeidsbemiddeling of zelfstandige beroepsovereenkomsten. De uitwisseling van persoonsgegevens van onze kandidaten en onze klantcontacten is een fundamenteel, essentieel onderdeel van dit proces.
Om de loopbaanambities van onze kandidaten, de organisatie van onze kandidaten en de personeelsbehoeften van onze klanten te ondersteunen, hebben we een database nodig met persoonlijke gegevens van kandidaten en klanten die zowel historische informatie als de huidige vereisten voor personeelswerving bevatten.
Om ons bedrijf in stand te houden, uit te breiden en te ontwikkelen, moeten we de persoonlijke gegevens van potentiële kandidaten en klantcontacten vastleggen. Dit helpt ons om een breder scala aan kansen en gekwalificeerde werknemers te bieden aan onze kandidaten en klanten en om onze dienstverlening aan u te vervullen.
We publiceren nieuwsbrieven, vacature-alerts en andere marketingcommunicatie om u inzicht te geven in de activiteiten van ons bedrijf, inclusief relevante evenementen die we organiseren of waaraan we deelnemen, en relevante bredere marktomstandigheden, trends of kansen. Dergelijke communicatie gaat over diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten die u ons hebt gevraagd te leveren of die u ons hebt toegezegd; u kunt een verzoek indienen om u uit te schrijven via de links in onze communicatie aan u, zoals beschreven in het gedeelte "Ken uw rechten" hieronder.
We gebruiken informatie die over u wordt bewaard op de volgende manieren:
Als u een kandidaat bent en solliciteert naar een functie, hetzij voor een van onze klanten of intern, zoals toegestaan onder de lokale wetgeving, gebruiken we de informatie die in deze privacyverklaring wordt beschreven om:
Als u een klantcontactpersoon bent, zoals toegestaan onder de lokale wetgeving, gebruiken we de informatie die in deze privacyverklaring wordt beschreven om:
Daarnaast kunnen we voor zowel kandidaten als klantcontacten de informatie gebruiken om de volgende activiteiten uit te voeren (zoals toegestaan onder de lokale wetgeving):
Daarnaast kunnen we voor zowel kandidaten als klantcontacten de informatie gebruiken om de volgende activiteiten uit te voeren (zoals toegestaan onder de lokale wetgeving):

Openbaarmaking van uw informatie binnen en buiten de EER

We kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken als zij een rechtmatig belang hebben bij de openbaarmaking, zoals:
We zullen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken:
Als we een derde partij inschakelen voor het uitvoeren van diensten waarbij persoonlijke gegevens worden verwerkt of verwerkt, zullen we redelijke stappen ondernemen om de derde partij te verbieden persoonlijke gegevens te gebruiken, behalve voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt of voor verwerking anders dan in overeenstemming met onze instructies.
Tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is, zullen we uw persoonlijke gegevens niet anderszins delen, verkopen of distribueren zonder uw toestemming.
De wettelijke basis voor de verwerking door derden omvat:

Waar uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt

We handhaven administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.
Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze interne beveiligde servers in het VK en in de ISO27001/SSAE-16 gecertificeerde Britse datacenters van onze databasepartner Access Group. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen je om met niemand een wachtwoord te delen.
Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We begrijpen onze wettelijke plicht om nauwkeurige gegevens te bewaren en bewaren persoonlijke gegevens alleen zolang we deze nodig hebben voor onze legitieme zakelijke belangen en dat u het goed vindt dat we dit doen. Door de langdurige samenwerkingen die we met onze klanten ontwikkelen, is dit doorgaans voor 6 jaar. Dienovereenkomstig hebben we een beleid voor het bewaren van gegevens en voeren we processen voor het opschonen van gegevens uit om gegevens te verwijderen waarvoor we geen legitiem zakelijk belang meer hebben.
We doen het volgende om ervoor te zorgen dat onze gegevens correct zijn:
We scheiden onze gegevens zodat we verschillende soorten gegevens voor verschillende tijdsperioden bewaren. De criteria die we gebruiken om te bepalen of we uw persoonlijke gegevens moeten bewaren, zijn onder meer:
We kunnen een deel van of al uw persoonlijke gegevens archiveren of alleen in onze financiële systemen bewaren, waarbij we deze geheel of gedeeltelijk verwijderen uit ons belangrijkste Customer Relationship Manager (CRM)-systeem, met name na een verzoek om onderdrukking of verwijdering van uw gegevens, om ervoor te zorgen dat dat we uw persoonlijke gegevens niet opnieuw invoeren in onze database, tenzij daarom wordt gevraagd.
Ons huidige beleid voor het bewaren van gegevens is op aanvraag beschikbaar.
Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:
U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.
U kunt uw recht om dergelijke verwerking te accepteren uitoefenen door te dubbel-opt-in voor marketingcommunicatie of om dergelijke verwerking te voorkomen door u af te melden (via links in onze communicatie aan u) of door contact met ons op te nemen via gdpr@xencore.co.uk.
Onze website en alle communicatie die we u sturen, kunnen links naar relevante externe websites bevatten. Houd er rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Alle wijzigingen die we in de toekomst in onze privacyverklaring aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden gemeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in onze privacyverklaring te zien.

Neem contact op

We verwelkomen alle vragen en opmerkingen over onze privacyverklaring en deze moeten worden gericht aan gdpr@xencore.co.uk.
U kunt ook contact opnemen met onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming op hetzelfde e-mailadres.